:: ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ ::

ผู้ซื้อบ้านส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 ไม่มีเงินพอที่จะซื้อบ้านด้วยเงินสด จึงมักจะต้องกู้เงินจากสถาบันการเงิน

1. ยื่นคำขอสินเชื่อที่สาขาของธนาคารสาขาใดก็ได้ที่ท่านสะดวกที่สุด

    เจ้าหน้าที่ธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นจากข้อมูลของท่าน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ เพื่อประมาณความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ ท่านสามารถรับทราบผลการพิจารณาสินเชื่อในเบื้องต้น ณ วันที่ท่านยื่นคำขอสินเชื่อ ธนาคารจะพิจารณาวงเงินกู้จากราคาประเมินของหลักประกัน เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาแจ้งผลอนุมัติสินเชื่อ ท่านควรยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อให้ครบถ้วน

2. เจ้าหน้าที่สาขาธนาคารจะส่งใบคำขอสินเชื่อของท่าน พร้อมเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อไปที่ศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค

    เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยพิจารณา ก. วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ
ข. คุณสมบัติผู้ขอกู้
ค. ความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อ
ง. ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน

3. การนัดหมายเพื่อประเมินหลักประกัน

    เจ้าหน้าที่ของธนาคารจะติดต่อท่านเพื่อนัดหมายเข้าไปประเมินมูลค่าหลักประกัน ตามวันและเวลาที่ท่านสะดวก โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินหลักทรัพย์จะติดต่อท่านภายใน7 วันทำการหลังจากที่ท่านได้ยื่นใบคำขอสินเชื่อที่สาขา

4. ธนาคารจะติดต่อและแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ท่านทราบ ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้ายื่นใบคำขอสินเชื่อ เพื่อเตรียมนัดวันทำสัญญา

5. หากท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะนัดหมายท่าน

    เพื่อทำสัญญากู้เงิน สัญญาจดจำนอง ณ.กรมที่ดินในเขตท้องที่ที่โฉนดที่ดิน หรือ หลักประกันจดทะเบียนไว้ กรณีมีผู้กู้ร่วม หรือผู้ค้ำประกัน ท่านควรจะต้องนัดหมายให้บุคคลเหล่านั้นมาร่วมลงนามในสัญญาทุกฉบับ

6. ท่านควรเตรียมค่าใช้จ่ายที่เตรียมในวันทำสัญญาเงินกู้

    คือ ค่าจดจำนอง ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองเครดิต ค่าเบี้ยประกันภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่นัดหมาย

หมายเหตุ: ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อมูลทั่วไปอย่างกว้างๆ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ธนาคารทุกสาขา

แหล่งที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

:: เอกสารการขอสินเชื่อ ::

เอกสารทั่วไป

- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาทะเบียนสมรส
- หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน

เอกสารการเงิน

- Statement หมุนเวียนบัญชีหลัก ย้อนหลัง 6 เดือน (อาจมีหลายบัญชี)
- บัญชีเงินฝาก (เงินออม / เงินเก็บ)
- หลักฐานการผ่อนชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น

หลักประกัน

- สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายเท่าต้นฉบับ)
- สัญญาจะซื้อจะขาย

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว (เพิ่มเอกสารไปด้วย)

- หนังสือรับรองการจดทะเบียน (บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด...)
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- เอกสารกิจการ (โบชัวร์,รูป,สำเนาใบเสร็จ)
- โครงการธุรกิจ (ถ้ามี)
- งบการเงิน (งบดุล,งบกำไร-ขาดทุน)

กรณีปลูกสร้างบ้าน อาคาร / ต่อเติม ตกแต่ง

- ใบอนุญาติปลูกสร้าง
- แบบแปลนก่อสร้าง / ตกแต่ง
- สำเนาสัญญาว่าจ้างปลูกสร้าง / ตกแต่ง

หมายเหตุ: บางสถาบันการเงินอาจจะขอเอกสารเพิ่ม / ลด บางรายการ ดังนั้น เมื่อติดต่อสถาบันการเงินแล้ว สถาบันการเงินจะระบุให้ผู้ขอกู้ทราบอีกทีหนึ่ง

แหล่งที่มา : www.thailoan.net